Σχετικά με το έργο

Ταυτότητα έργου

Το πρόγραμμα διασυνοριακής συνεργασίας Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020 εγκρίθηκε από την ευρωπαϊκή επιτροπή στις 09.09.2015 (απόφαση C(2015)6283). Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται στα 784.152,36 ευρώ εκ των οποίων 666.529,51 από το ΕΤΠΑ (85 %) και 117.622,85 από εθνική συμμετοχή της Ελλάδας κα της Βουλγαρίας (15%) και αποσκοπεί να ενισχύσει τη διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών σε διαφορές θεματικές που «μεταφράζονται στους παρακάτω θεματικούς άξονες προτεραιότητας. .

Άξονας Προτεραιότητας: 1 : Μια ανταγωνιστική και καινοτόμος διασυνοριακή περιοχή
Άξονας Προτεραιότητας: 2 : Αειφόρος και κλιματικά προσαρμόσιμη διασυνοριακή περιοχή
Άξονας Προτεραιότητας: 3 : Καλύτερη διασυνδεδεμένη διασυνοριακή περιοχή
Άξονας Προτεραιότητας: 4 : Μια διασυνοριακή περιοχή χωρίς κοινωνικoύς αποκλεισμούς
Άξονας Προτεραιότητας: 5 : Τεχνική Βοήθεια

Το έργο CHIC επιλέχθηκε προς χρηματοδότηση στο πλαίσιο υλοποίησης του άξονα προτεραιότητα 2 και ειδικότερα της επενδυτικής προτεραιότητας 6C – Διατήρηση, προστασία, προώθηση και ανάπτυξη φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς και του ειδικού στόχου 4 – Αξιοποίηση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς της διασυνοριακής περιοχής για τουριστικούς σκοπούς.

Στόχος του έργου

Κύριος σκοπός του έργου είναι η συνεργασία ανάμεσα στις δύο περιοχές στόχου (δήμου Κομοτηνής (Ελλάδα) – Χασκόβου (Βουλγαρία)) σε πολιτιστικό επίπεδο με σκοπό την περεταίρω τουριστική ανάπτυξη τους και τη μόνιμη και πολύ-επίπεδη συνεργασία τους στους τομείς αυτούς.

Επίσης το έργο, στοχεύει στην προώθηση του κοινού πολιτιστικού υπόβαθρου των δύο περιοχών και της έκφρασής του μέσω θεάτρου, λαϊκών εκδηλώσεων και ενδυνάμωσης της σύνδεσης μεταξύ των πολιτιστικών συλλόγων και των επιχειρηματιών των δύο περιοχών καθώς και στην ανάπτυξη μιας διασυνοριακής κοινής τουριστικής ταυτότητας μέσω πολιτιστικών εκδηλώσεων που με τη σειρά τους θα δημιουργήσουν ένα μοντέλο που ενθαρρύνει την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη κοινωνικοοικονομική ενσωμάτωση. Επίσης, η δημιουργία κοινής τουριστικής ταυτότητας των δύο περιοχών αναμένεται να συμβάλλει στην ανταγωνιστικότητα και μεγαλύτερη διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος των περιοχών. Προκειμένου να επιτευχθεί τα παραπάνω το έργο θα στηριχθεί στην ανάδειξη – αξιοποίηση σημαντικών πολιτιστικών υποδομών (κτίριο παλιάς δημοτικής βιβλιοθήκης στην Κομοτηνή – Θέατρο-Κέντρο κοινότητας στο Χάσκοβο).

Οι δράσεις του έργου θα αφορούν:

Την καταγραφή και ανάδειξη των ιστορικών και πολιτιστικών μνημείων των δύο περιοχών με σκοπό την τουριστική ανάπτυξη
Την βελτίωση της σήμανσης στις δύο περιοχές
Την ανάδειξη του θεάτρου και των λαϊκών δρώμενων ως εργαλείου ανάδειξης της κοινής πολιτιστικής κληρονομιάς
Την ανακατασκευή χώρων πολιτισμού
Την παραγωγή υλικού τουριστικής προβολής